Ciele predmetu

 • Informácie o cvičeniach
 • Podmienky udelenia zápočtu
 • Informácie o zápočte
 • Informácie o skúške
 • Medzinárodný CCNA 2 a 3 Netacad certifikát
 • Podvádzanie
 • Časový harmonogram štúdia
 • Časový harmonogram online Netacad testov

Informácie o cvičeniach

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny v laboratóriu L512A a L521B, 5. poschodie, hlavná budova TU Košice. Zmeny v rozvrhu cvičení resp. zaradení do skupín budú vykonané len na základe dohovoru medzi cvičiacim a študentom v odôvodnených prípadoch (kolidovanie cvičenia s iným a pod.). Presuny medzi študijnými skupinami počas výučby nebudú možné, účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzov CCNA SRWE: Switching, Routing, and Wireless Essentials (CCNA2) a CCNA ENSA: Enterprise Networking, Security, and Automation (CCNA3) Sieťového akademického programu Cisco (NetAcad). Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia. Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu http://cisco.netacad.net, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby. Študenti majú prostredníctvom portálu sprístupnené učebné texty kurzov. Súčasťou učebného textu sú aj návody na cvičenia.

Študenti sú povinní vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia. O dodatočné aktivovanie testov (mimo časového harmonogramu štúdia) je možné požiadať iba osobne na cvičení a len v odôvodniteľných prípadoch.

Podmienky udelenia zápočtu

 • Študent si môže dovoliť max. 3 absencie z cvičenia.
 • Študent musí získať min. 21 bodov zo zápočtu a min. 31 bodov zo skúšky.
 • Náhradný pokus z testovania praktických znalostí (CCNA 2 a 3) - posledný týždeň semestra.
 • Znalosť základov technickej angličtiny.
 • Vykonávanie priebežných testov z modulov na portáli NetAcad.

Informácie o zápočte

 • Maximálny bodový zisk za zápočet je 40 bodov.
 • Z toho 15 bodov môže študent získať za:
  • priebžné písomky
  • aktivita na hodinách
  • splnenie Packet Tracer aktivít
 • Zvyšných 25 bodov študent získa z testovania praktických znalostí z CCNA 2 a 3.

Informácie o skúške

 • Maximálny bodový zisk za skúšku je 60 bodov.
 • Minimálny bodový zisk za úspešné absolvovanie skúšky je 30 bodov.
 • Skúška prebieha ústnou formou, pričom sštudentom bude poskytnutý zoznam okruhov, ktoré budú na skúške.

Medzinárodný CCNA 2 a 3 Netacad certifikát

 • Študenti tohto predmetu majú možnosť získať medzinárodne uznávané certifikáty.
 • Pre získanie týchto certifikátov musí mať študent vykonané všetky online Netacad testy na minimálne 80% a v praktických skúškach musí získať minimálne 70%.
 • Na každý online Netacad test má študent 3 pokusy (jeden riadny a dva sú náhradné).
 • Pre získanie týchto certifikátov sa od študentov vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny na úrovni porozumenia technického textu.

Podvádzanie

 • Na predmete platí striktný zákaz podvádzať počas praktickej alebo teoretickej záverečnej skúšky..
 • Pokiaľ bude študent prichytený pri podvádzaní, tak dôjde k jeho okamžitému vylúčeniu z daného cvičenia a z testu dostáva nula bodov.
 • Ak by sa situácia zopakovala na náhradnom termíne bude študent automatický vyradený z predmetu.
 • Podvod je slobodným rozhodnutím študenta za ktoré má právo byť potrestaný.

Časový harmonogram štúdia

Týždeň Prednáška Cvičenie Kurz
1. týždeň Opakovanie teoretických znalostí CCNA 1,2. Opakovanie konfigurácie PS. CCNA2
2. týždeň Protokol STP / EtherChannel. Spanning-Tree protokol.
3. týždeň Koncepty LAN bezpečnosti. EtherChannel (PAgP/LACP), DHCP snooping, DAI, portfast/BPDU Guard.
4. týždeň Koncept bezdrôtovej komunikácie WLAN. Základná konfigurácia WLC.
5. týždeň Koncept protokolu OSPF v rámci jednej oblasti. Konfigurácia protokolu OSPFv2 v rámci jednej oblasti. CCNA3
6. týždeň Koncept sieťovej bezpečnosti / Problematika IPv4 prístupových zoznamov. Štandardné a rozšírené IPv4 prístupové zoznamy.
7. týždeň Preklad sieťových adries NAT/PAT / WAN a virtuálne privátne siete + IPSec. Preklad sieťových adries – statické a dynamické NAT, PAT.
8. týždeň Kvalita služieb (QoS). Manažment počítačových sieti – CDP, LLDP, NTP, SNMP, SYSLOG.
9. týždeň Sieťové programovanie – RESTCONF, NETCONF, YANG, API Sieťové programovanie – RESTCONF, NETCONF, YANG, API.
10. týždeň Riadenie, návrh a riešenie problémov v sieťach. Opakovanie konfigurácie prebraných tém.
11. týždeň Virtualizácia / Automatizácia. Praktický final kurzov CCNA 2 a 3.
12. týždeň Opakovanie prebraných tém. Opravný praktický final kruzov CCNA 2 a 3.
13. týždeň Predtermín skúšky. Náhradný termín pre Testovanie praktických znalostí z kurzov CCNA 2 a 3.

Časový harmonogram online Netacad testov

Týždeň Názov testu z modulov Dátum odovzdania Kurz
1. týždeň - - CCNA2
2. týždeň - -
3. týždeň Modules 5-6: Redundant Networks xx.xx.xxx do 23:59
4. týždeň Modules 10-13: L2 Security and WLANs xx.xx.xxx do 23:59
5. týždeň Modules 1-2: OSPF Concepts and Configuration xx.xx.xxx do 23:59 CCNA3
6. týždeň Modules 3-5: Network Security xx.xx.xxx do 23:59
7. týždeň Modules 6-8 WAN Concepts xx.xx.xxx do 23:59
8. týždeň - -
9. týždeň - -
10. týždeň Modules 9-12: Optimize, Monitor, and Troubleshoot Networks xx.xx.xxx do 23:59
11. týždeň Modules 13-14: Emerging Network Technologies xx.xx.xxx do 23:59