O nás

Koncept Laboratória

Laboratórium Počítačových Sietí (LPS) pozostáva zo skupiny nasledujúcich miestností:

 • Meridian B519 – CCNA Lab – učebňa, technická miestnosť a konzultačná miestnosť
 • Romulus A534 – CCNP Lab – učebňa, technická miestnosť
 • Romulus A534 (Admin) – technická miestnosť, administratíva
 • Alderaan B537 – IPTV štúdio
 • Caprica B527 IoT Lab
 • Telepresence – video-konferenčná miestnosť

Laboratórium bolo založené v roku 1995 ako výsledok riešenia výskumných úloh a pilotných projektov v spolupráci s priemyselnou praxou. Je spoločným zmluvným, výskumným a pokusným pracoviskom KPI FEI TU a elfa s.r.o. V súčasnosti patrí k špičkovým pracoviskám zaoberajúcim sa modernými sieťovými technológiami v Slovenskej Republike a je vysoko oceňované aj medzinárodnou odbornou komunitou (počas svojej existencie bolo laboratórium ocenené množstvom medzinárodných cien). Hlavným cieľom výskumu laboratória sú počítačové siete a súčasné sieťové infraštruktúry s dôrazom na problematiku prenosu informácie multimediálneho charakteru s požadovanými parametrami kvality služieb (QoS). Zvláštna pozornosť je venovaná nasledujúcim oblastiam:

 • Efektívne metódy vyhodnocovania vlastností parametrov kvality služieb
 • Implementácia výkonných streamingových technológií v prostredí IP sietí
 • Videokonferenčné riešenia a hlasové služby novej generácie
 • Monitorovanie, riadenie a vizualizácia topológií v LAN a WAN
 • Virtuálne komunikačné ifraštruktúry a ich využitie vo vzdelávacej praxi (e-learningové technológie a ich riešenia)

Na báze LPS vznikla v roku 1999 na Slovensku prvá Regionálna sieťová akadémia CISCO (RCNA), ktorá zabezpečuje certifikované vzdelávanie sieťových špecialistov na báze priemyselných štandardov s celoslovenskou pôsobnosťou v rámci implementácie programu NetAcad (Networking Academy). Priestory laboratória sú tvorené komplexom piatich špičkovo vybavených miestností vhodných nielen pre zabezpečenie výuky v predmetnej oblasti ale aj pre rozsiahle odborné a výskumné aktivity, ktoré sú na báze laboratória realizované. Laboratórium zabezpečuje integrovaným spôsobom vzdelávací proces v oblasti informačných a komunikačných technológií s dôrazom na problematiku počítačových sietí, ich návrh, realizáciu správy a manažovania. V priestoroch LPS sa realizuje špecializovaná výuka kurzov a akcií zameraných na sieťové technológie, tak ako výučba v rámci programu NetAcad (Sieťový akademický program Cisco). LPS má celouniverzitný význam, aktuálne zabezpečuje ročne výuku pre viac ako 200 študentov TU. Laboratórium je budované v spolupráci s celým radom ďalších externých sponzorov, predovšetkým spoločnosťou Cisco Systems. V spolupráci so spoločnosťou Slovak Telecom a.s. a experimentálnym uzlom siete WAN s prístupom na WAN ATM ST, a.s. bol v priestoroch LPS vytvorený NatAcad ako prvý experimentálny a výukový segment na báze ATM technológie v areáli Technickej Univerzity a ako prvé špecializované pracovisko v Slovenskej a Českej Republike na školenie sieťových špecialistov na báze sieťovej akadémie CISCO. Laboratórium má k dispozícii videokonferenčný systém pre organizáciu IP videokonferencií. V LPS bol úspešne vytvorený funkčný model zapájania študentov do vedeckej a výskumnej činnosti. Študenti sú prijatí do LPS na základe interných výberových konaní a ako členovia LPS sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov. Na báze laboratória bolo ocenených takmer 100 zaujímavých diplomových prác, semestrálnych projektov a výskumných a odborných prác študentov niekoľkými cenami aj na medzinárodnej úrovni. V súčasnosti LPS je medzinárodne uznávaným centrom e-learningových technológií a školiacim centrom sieťových špecialistov v Slovenskej Republike. Vynikajúce výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti dlhodobých pokusných projektov, našli pozitívnu odpoveď medzi odborníkmi nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Regionálna akadémia založená v LPS získala niekoľko medzinárodných cien (Paríž 2000, Kodaň 2002 – akadémia roka v regióne Európa, Stredný Východ a Afrika) a v roku 2001 laboratórium obdržalo cenu na konferencii COFAX od asociácie ATM v Slovenskej Republike za určenie „Pilotného Projektu“. Najnovším ocenením LPS je cena „Projekt Roka” získaná RCNA v LPS vo Valencii (Španielsko) v septembri 2005 na výročnej konferencii viac ako 3000 škôl zapojených do projektu NetAcad v Európe za projekt “IP Telefónia v akademickej sfére v Slovenskej Republike“. Ocenenie výsledkov dosiahnutých v rámci LPS je zdôraznené faktom, že Ing. F. Jakab získal cenu “IT osobnosť roka 2006“ ktorá je udeľovaná každý rok zástupcami najdôležitejších IT médií a asociácií Slovenskej Republiky ako jediný z TU KE vôbec. Laboratórium je často navštevované renomovanými odborníkmi z katedier zahraničných univerzít ako súčasť študijných a výmenných programov.

Aktivity a funkcie LPS

 • Zabezpečuje výučbu disciplín zameraných na počítačové siete a sieťové infraštruktúry v študijnom odbore Výpočtová technika a Informatika,
 • Koordinuje implementáciu programu NetAcad (Sieťový akademický program Cisco) do vzdelávacieho procesu na Technickej univerzite,
 • Zabezpečuje prevádzku Regionálnej Cisco Sieťovej Akadémie (RCNA),
 • Zabezpečuje prípravu pedagógov a študentov na vykonanie medzinárodne uznávaných certifikačných testov CCNA a CCNP,
 • Plní funkcie pedagogického, výskumného, koordinačného a expertného centra sieťových, informačných a televzdelávacích infraštruktúr Technickej univerzity,
 • Plní funkcie kontaktného videokonferenčného centra Technickej univerzity,
 • Koordinuje spoluprácu katedry s podnikateľskou sférou v oblasti sieťových technológií.

 

Úspechy LPS

 • 2001 Najvýraznejšia aplikácia roku (Združenie ATM v SR)
 • 2002 Zlatá cena pre CNAP v SR (koordinátor: F. Jakab,  za „Výrazný prínos pri zlepšovaní poskytovania služieb a vládnych operácií vo verejnej správe), Udelila: Asociácia pre podporu ekonomickej liberalizácie v SR
 • Pilotný projekt roka 2003 – „IP telefónia pre akademickú sféru“ (udelené Fórom pre komunikačné technológie v SR)
 • 2004 – IT projekt roka (COFAX 2004, udelené: Neformálnym združením slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií ako aj a akademickej obce) – koordinátor projektu
 • 2005 – „Projekt roka“, Valencia, Španielsko. Udelené v rámci výročnej konferencie inštitúcií programu NetAcad – EMEA (IP telefónia pre akad. sféru)
 • F. Jakab – IT osobnosť roka 2006 v SR (ocenenie dlhodobých odborných aktivít)
 • 2010 – Výročná cena Americkej obchodnej komory v SR za rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v SR
 • PhD. Študent Ivan Klimek získal ocenenia:
  • „World Intellectual Property Organization’s Best Young Inventor 2013“, Bankok, (http://www.itu.int/en/osg/speeches/Pages/2013-11-20-4.aspx)
  • 2012, Dubaj, Young Innovator Award, konferencia ITU Telecom World
  • 2012, StartupAwards.sk. http://startup.lupa.cz/clanky/excalibur/
  • 2013, Berlin, víťaz Telekom Innovation Contest, Deutsche Telekom
  • 2013, víťaz Intel Business Challenge v Dubline
 • EFEOS

 

Mapa priestorov LPS