Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2023/2024

Garant predmetu: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Rozsah: 2/2
Semester: Zimný – študijný program Informatika
Forma hodnotenia: Skúška
Prerekvizity: Počítačové siete (úspešné absolvovanie kurzov CCNA 1,2)
Aplikácie počítačových sietí (úspešné absolvovanie kurzov CCNA 2,3)
Prednášajúci: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Cvičiaci: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD., Ing. Erika Abigail Katonová

I. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

V rámci predmetu smerovacie algoritmy v počítačových sieťach študenti absolvujú v systéme Netacad prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410. Narozdiel od predchádzajúcich CCNP materiálov je kurz CCNP vo verzii 8.0 bez on-line materiálov a príprava na absolvovanie Netacad testov sa realizuje prostredníctvom prednášok alebo samoštúdiom doplnkovej literatúry. (Raymond Lacoste, Brad Edgeworth: CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410 Official Certification Guide).

Prostredníctvom LMS http://www.netacad.com je zabezpečované aj priebežné overovanie vedomostí študentov. Náplň cvičení vychádza z osnovy predmetu.

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny v laboratóriu L512A (CCNP), 5. poschodie, hlavná budova TU Košice, alternatívne ONLINE po dohode s vyučujúcim. Zmeny v rozvrhu cvičení resp. zaradení do skupín budú vykonané len na základe dohovoru medzi cvičiacim a študentom v odôvodnených prípadoch (kolidovanie cvičenia s iným a pod.). Presuny medzi študijnými skupinami počas výučby nebudú možné, účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzu CCNP ENARSI Sieťového akademického programu Cisco (Netacad). Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia. Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu http://www.netacad.com, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby.

Študenti sú povinní vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia.

II. HODNOTENIE PREDMETU

Podmienky udelenia zápočtu:

 • účasť na cvičeniach, 3 ospravedlnené neúčasti
 • vykonanie praktickej záverečnej skúšky CCNP ENARSI
 • získanie minimálne 21 bodov (viď nižšie)

Zápočet – max. 40 bodov:

 • 9 bodov za písomku v 11. týždni semestra
 • bodové hodnotenie zápočtu = 20+P+(2-P/10)(SBA-70)/3, kde P je počet bodov udelený cvičiacim z krátkych preverovacích písomiek a SBA je bodové hodnotenie praktickej záverečnej skúšky

Skúška – max. 60 bodov:

 • max. 10 bodov za test
 • max. 50 bodov za ústnu odpoveď

Poznámka:

 • Od študentov sa vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.
 • Študenti tohto predmetu majú možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát. Požiadavkou na získanie tohto certifikátu je vykonanie všetkých on-line testov (priebežných aj finálneho) na minimálne 80% a vykonanie praktickej skúšky na minimálne 70%. Vykonanie priebežných testov nie je podmienkou pre ukončenie predmetu, avšak je podmienené pre získanie NetAcad certifikátu.

III. KĽÚČOVÉ TÉMY SAVPS

 • Základné koncepty smerovania, smerovací protokol EIGRP
 • Multi-Area OSPF
 • Path vector protocol BGP
 • Smerovacie politiky a redistribúcia
 • Virtuálne privátne siete a zabezpečenie komunikácie
 • Bezpečnosť infraštruktúry a protokoly pre správu infra.

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Týždeň Cvičenie
1 Zaradenie do triedy, opakovanie
2 EIGRP part I. (lab SLMv6.0-2-1 a SLMv6.0-2-2)
3 EIGRP part II. (lab SLMv6.0-2-3 a SLMv6.0-2-5)
4 (samoštúdium)
5 OSPF part I. (lab SLMv6.0-2-6 a SLMv6.0-3-1)
6 OSPF part II. (lab SLMv6.0-3-2 a SLMv6.0-3-3)
7 Route redistribution and filtering
8 BGP part I.
9 BGP part II.
10 VPN secure technologies
11 Aplikačné programové rozhrania smerovačov part I.11
12 Praktická skúška (zápočet)
13 Opravná praktická skúška (zápočet),
Predtermín skúšky

Staň sa členom CNL

Chceš spraviť pre seba niečo viac? Využi možnosť sa stať členom CNL a buď jedným z nás.