Úvod Pedagogika SAvPS: Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach

SAvPS: Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach

11075
0

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2021/2022

Garant predmetu: doc. Ing. František Jakab PhD.
Rozsah: 2/2
Semester: Zimný – študijný program Informatika
Forma hodnotenia: Skúška
Prerekvizity: Počítačové siete (úspešné absolvovanie kurzov CCNA 1,2)
Aplikácie počítačových sietí (úspešné absolvovanie kurzov CCNA 2,3)
Prednášajúci: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Cvičiaci: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.

I. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

V rámci predmetu smerovacie algoritmy v počítačových sieťach študenti absolvujú v systéme Netacad prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410. Narozdiel od predchádzajúcich CCNP materiálov je kurz CCNP vo verzii 8.0 bez on-line materiálov a príprava na absolvovanie Netacad testov sa realizuje prostredníctvom prednášok alebo samoštúdiom doplnkovej literatúry. (Raymond Lacoste, Brad Edgeworth: CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410 Official Certification Guide).

Prostredníctvom LMS http://www.netacad.com je zabezpečované aj priebežné overovanie vedomostí študentov. Náplň cvičení vychádza z osnovy predmetu.

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny v laboratóriu L512A (CCNP), 5. poschodie, hlavná budova TU Košice, alternatívne ONLINE po dohode s vyučujúcim. Zmeny v rozvrhu cvičení resp. zaradení do skupín budú vykonané len na základe dohovoru medzi cvičiacim a študentom v odôvodnených prípadoch (kolidovanie cvičenia s iným a pod.). Presuny medzi študijnými skupinami počas výučby nebudú možné, účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzu CCNP ENARSI Sieťového akademického programu Cisco (Netacad). Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia. Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu http://www.netacad.com, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby.

Študenti sú povinní vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia.

II. HODNOTENIE PREDMETU

Podmienky udelenia zápočtu:

 • účasť na cvičeniach, 3 ospravedlnené neúčasti
 • vykonanie praktickej záverečnej skúšky CCNP ENARSI
 • získanie minimálne 21 bodov (viď nižšie)

Zápočet – max. 40 bodov:

 • 9 bodov za písomku
 • bodové hodnotenie zápočtu = 20+P+(2-P/10)(SBA-70)/3, kde P je počet bodov udelený cvičiacim z krátkych preverovacích písomiek a SBA je bodové hodnotenie praktickej záverečnej skúšky

Skúška – max. 60 bodov:

 • max. 10 bodov za test (final exam)
 • max. 50 bodov za ústnu odpoveď

Poznámka:

 • Od študentov sa vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.
 • Študenti tohto predmetu majú možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát. Požiadavkou na získanie tohto certifikátu je vykonanie všetkých on-line testov (priebežných aj finálneho) na minimálne 80% a vykonanie praktickej skúšky na minimálne 70%. Vykonanie priebežných testov nie je podmienkou pre ukončenie predmetu, avšak je podmienené pre získanie NetAcad certifikátu.

III. KĽÚČOVÉ TÉMY SAVPS

 • Základné koncepty smerovania, smerovací protokol EIGRP
 • Multi-Area OSPF
 • Path vector protocol BGP
 • Smerovacie politiky a redistribúcia
 • Virtuálne privátne siete a zabezpečenie komunikácie
 • Bezpečnosť infraštruktúry a protokoly pre správu infra.

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Týždeň Cvičenie
1 Zaradenie do triedy, príprava virtualizovaného prostredia
2 EIGRP part I. (lab SLMv6.0-2-1 a SLMv6.0-2-2)
3 EIGRP part II. (lab SLMv6.0-2-3 a SLMv6.0-2-5)
4 OSPF part I. (lab SLMv6.0-2-6 a SLMv6.0-3-1)
5 OSPF part II. (lab SLMv6.0-3-2 a SLMv6.0-3-3)
6 Route redistribution and filtering
7 BGP part I.
8 BGP part II.
9 VPN secure technologies
10 Aplikačné programové rozhrania smerovačov part I.
11 Aplikačné programové rozhrania smerovačov part II.
12 Praktická skúška (zápočet)
13 Opravná praktická skúška (zápočet),
Predtermín skúšky