Úvod Pedagogika Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach (SAvPS)

Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach (SAvPS)

7829
0

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2011/2012

Garant predmetu: doc. Ing. František Jakab, PhD.
Rozsah: 2/2
Semester: Letný
Forma hodnotenia: Skúška
Prerekvizity: Počítačové siete (úspešné absolvovanie kurzov CCNA 1, 2)
Aplikácie počítačových sietí (úspešné absolvovanie kurzov CCNA 3, 4)
Prednášajúci: Ing. Peter Feciľak, PhD.
Cvičiaci: Ing. Peter Feciľak, PhD.
Ing. Juraj Giertl, PhD.

I. Informácie o cvičeniach

V rámci predmetu smerovacie algoritmy v počítačových sieťach študenti absolvujú v systéme Netacad prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku 642–902 ROUTE. Narozdiel od predchádzajúcich CCNP materiálov je kurz CCNP vo verzii 6.0 bez on-line materiálov a príprava na absolvovanie Netacad testov sa realizuje prostredníctvom prednášok alebo samoštúdiom doplnkovej literatúry (Diane Teare: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) – Foundation Learning Guide, prípadne Official certification guide – 642–902 ROUTE).

Prostredníctvom LMS http://cisco.netacad.net je zabezpečované aj priebežné overovanie vedomostí študentov. Náplň cvičení vychádza z osnovy predmetu.

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny v laboratóriu L512A (CCNP), 5. poschodie, hlavná budova TU Košice. Zmeny v rozvrhu cvičení resp. zaradení do skupín budú vykonané len na základe dohovoru medzi cvičiacim a študentom v odôvodnených prípadoch (kolidovanie cvičenia s iným a pod.). Presuny medzi študijnými skupinami počas výučby nebudú možné, účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzu CCNP ROUTE Sieťového akademického programu Cisco (Netacad). Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia. Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu http://cisco.netacad.net, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby.

Študenti sú povinní vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia. O dodatočné aktivovanie testov (mimo časového harmonogramu štúdia) je možné požiadať iba osobne na cvičení a len v odôvodniteľných prípadoch.

II. Hodnotenie predmetu

Podmienky udelenia zápočtu:

  • účasť na cvičeniach (100%)
  • vykonanie priebežných testov príslušných modulov NetAcad
  • vykonanie praktickej záverečnej skúšky CCNP ROUTE
  • získanie minimálne 21 bodov (viď nižšie)

Zápočet – max. 40 bodov:

  • max. 9 bodov za krátke testovanie na cvičení
  • bodové hodnotenie zápočtu = 20+P+(2-P/10)(SBA-70)/3, kde P je počet bodov udelený cvičiacim z krátkych preverovacích písomiek a SBA je bodové hodnotenie praktickej záverečnej skúšky

Skúška – max. 60 bodov:

  • max. 10 bodov za on-line test
  • max. 50 bodov za ústnu odpoveď

Poznámka:

  • Od študentov sa vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.
  • Študenti tohto predmetu majú možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát. Požiadavkou na získanie tohto certifikátu je vykonanie všetkých on-line testov (priebežných aj finálneho) na minimálne 80% a vykonanie praktickej skúšky na minimálne 70%.

III. Časový harmonogram štúdia

Týždeň Cvičenie Test
1 Opakovanie CCNA1–4
2 EIGRP (Lab 2–1, Lab 2–2) Test 1
3 EIGRP (Lab 2–3, Lab 2–4, Lab 2–5)
4 OSPF (Lab 3–1, Lab3–4) Test 2
5 OSPF (Lab 3–2, Lab3–3, Lab 3–6)
6 Route optimization (Lab 4–1, Lab 4–2, Lab 4–3) Test 3
7 BGP a IP SLA (Lab 5–1, Lab 5–2, Lab 6–1) Test 4,5
8 BGP (Lab 6–2, Lab 6–3, Lab 6–4)
9 veľkonočný pondelok Test 6
10 IPSEC VPN (Lab 7–1, Lab 8–1) Test 7
11 IPv6 (Lab 8–2, Lab 8–3) Test 8
12 Praktická záverečná skúška
13 Finálny on-line test, predtermín skúšky

IV. Rozvrh

Deň Čas Skupina Cvičiaci
Pondelok 10:50 – 12:20 Prednáška – A529 Peter Feciľak
Pondelok 13:30 – 15:00 1 Peter Feciľak
Pondelok 15:10 – 16:40 3 Juraj Giertl
Pondelok 16:50 – 18:20 2 Juraj Giertl

 

Súbory: en_ROUTE_SLM_v6000_0