Technológie na báze prepínaných sietí

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2021/2022

Garant predmetu: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Rozsah: 2/2
Semester: Letný – študijný program Informatika
Forma hodnotenia: Skúška
Prerekvizity: Počítačové siete (úspešné absolvovanie kurzov CCNA 1,2)
Aplikácie počítačových sietí (úspešné absolvovanie kurzov CCNA 2,3)
Prednášajúci: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Cvičiaci: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Odborne asistujúci: Ing. Erika Abigail Katonová
Ing. Miroslav Murín

I. AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Obsahová náplň predmetu je pokrytá NetAcad kurzom CCNP SWITCH v7, ku ktorému neexistuje on-line verzia kurikula. Odporúčanou študijnou literatúrou je kniha z vydavateľstva Cisco Press:

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide: Foundation learning for SWITCH 642–813

ebook ISBN: 0132172232 / 9780132172233

Print book ISBN: 1587058847 / 9781587058844

autori: Richard Froom, Balaji Sivasubramanian, Erum Frahim

II. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny fyzicky v laboratóriu L512A, 5. poschodie, hlavná budova TU Košice. Zmeny v rozvrhu cvičení resp. zaradení do skupín budú vykonané len na základe dohovoru medzi cvičiacim a študentom v odôvodnených prípadoch (kolidovanie cvičenia s iným a pod.). Presuny medzi študijnými skupinami počas výučby nebudú možné, účasť na cvičeniach je povinná.

III. HODNOTENIE PREDMETU

Podmienky udelenia zápočtu:

  • účasť na cvičeniach (100%)
  • vykonanie praktickej záverečnej skúšky CCNP SWITCH
  • získanie minimálne 21 bodov (viď nižšie)

Zápočet – max. 40 bodov:

  • max. 9 bodov za testovanie vedomostí na cvičení (písomne v 11 týždni)
  • bodové hodnotenie zápočtu = 20+P+(2-P/10)(SBA-70)/3, kde P je počet bodov za testovanie/aktivitu a SBA je bodové hodnotenie praktickej záverečnej skúšky

Skúška – max. 60 bodov:

  • realizované písomne – 10 otázok po 6b

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Týždeň Cvičenie
1 zaradenie do tried, príprava laboratórnych zariadení (Lab 1–1, Lab 1–2)
2 VLANs, Trunking, VTP, Etherchannel (Lab 2–1, Lab 2-2)
3 STP (Lab 3–1, Lab3–2, Lab 3–3)
4 MSTP (Lab 3–4)
5 Inter-VLAN Routing (Lab 4–1, Lab 4–2, Lab 4–3)
6 FHRP, IP SLA (Lab 5–1, Lab 5–2)
7 Cvičenie zrušené z organizačných dôvodov
8 Veľkonočný pondelok – cvičenie nebude
9 L2 Security (Lab 6–1, Lab 6–2, Lab 6–3)
10 VoIP, Multicast, WLAN Controller (Lab 7–1, Lab 7–2, Lab 7–3)
11 Opakovanie
12 Praktická záverečná skúška (Packet Tracer alebo reálne zariadenia v laboratórnych podmienkach)
13 Praktická záverečná skúška (Packet Tracer alebo reálne zariadenia v laboratórnych podmienkach)

V. ROZVRH CVIČENÍ

Deň Čas Skupina Vyučujúci
Pondelok 12:20 – 13:50 prednáška Peter Feciľak
Pondelok 14:00 – 15:30 1 (cvičenie) Peter Feciľak

Súbory: EN_SWITCH_SLM_v6_0

Staň sa členom CNL

Chceš spraviť pre seba niečo viac? Využi možnosť sa stať členom CNL a buď jedným z nás.