Aplikácie počítačových sietí

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2023/2024

Predmet zabezpečuje: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Rozsah: 2/2
Semester: Zimný – študijný program Informatika a Kyberbezpečnosť
Forma hodnotenia: Skúška
Prerekvizity: Počítačové siete (úspešné absolvovanie kurzov CCNA 1,2)
Prednášajúci: doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Cvičiaci: doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Ing. Erika Abigail Katonová


PRIDAJ SA DO CNL TEAMU!


I. AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Každý študent musí spĺňať prerekvizitu predmetu a tou je úspešne ukončený kurz CCNA ITN: Introduction to Networks – CCNA1 a časti CCNA SRWE: Switching, Routing, and Wireless Essentials – CCNA2. Na úvodné cvičenie musí prísť s platnými a funkčnými prihlasovacími údajmi.

II. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

Všetky študijné materiály potrebné k zvládnutiu náplne predmetu formou riadeného samoštúdia (s využitím technológie e-learningu) sú poskytované študentom prostredníctvom LMS (Learning Management System) systému v rámci Sieťového akademického programu Cisco – portál: www.netacad.com. Prostredníctvom tohto LMS je zabezpečované aj priebežné overovanie vedomostí študentov. Náplň cvičení vychádza z osnovy predmetu.

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny v laboratóriu L512A a L521B, 5. poschodie, hlavná budova TU Košice. Zmeny v rozvrhu cvičení resp. zaradení do skupín budú vykonané len na základe dohovoru medzi cvičiacim a študentom v odôvodnených prípadoch (kolidovanie cvičenia s iným a pod.). Presuny medzi študijnými skupinami počas výučby nebudú možné, účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzov CCNA SRWE: Switching, Routing, and Wireless Essentials (CCNA2) a CCNA ENSA: Enterprise Networking, Security, and Automation (CCNA3) Sieťového akademického programu Cisco (NetAcad). Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia. Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu http://cisco.netacad.net, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby. Študenti majú prostredníctvom portálu sprístupnené učebné texty kurzov. Súčasťou učebného textu sú aj návody na cvičenia.

Študenti sú povinní vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia. O dodatočné aktivovanie testov (mimo časového harmonogramu štúdia) je možné požiadať iba osobne na cvičení a len v odôvodniteľných prípadoch.

III. HODNOTENIE PREDMETU

Podmienky udelenia zápočtu

 • Max. 3 absencie z cvičenia.
 • Min. 21 bodov zo zápočtu, min. 31 bodov zo skúšky.
 • Náhradný pokus z testovania praktických znalostí (CCNA 2 a 3): Posledný týždeň semestra.
 • Znalosť základov technickej angličtiny.
 • Vykonávanie priebežných testov z modulov na portáli NetAcad.
 • Podvádzanie: Vylúčenie z cvičenia (Opakované podvádzanie: Vylúčenie z predmetu).

Zápočet – max. 40 bodov:

Študent má možnosť získať:

 • Priebežné písomky / aktivita / domáce atď.*: 15 bodov
 • Testovanie praktických znalostí z CCNA 2 a 3: 25 bodov

* Ohlásené vopred cvičiacim.

Harmonogram klikania priebezných testov
Týždeň semestra Test z kapitoly č. CCNA
1. 2
2.
3. 5-6
4. 10-13
5. 1-2 3
6. 3-5
7. 6-8
8.
9.
10. 9-12
11. 13-14

Medzinárodný CCNA 2 a 3 NetAcad certifikát:

 • Všetky priebežné testy v NetAcade nad 80%.
 • Znalosti z CCNA 2 a 3*: minimálne na 80%.
 • Testovanie praktických znalostí z CCNA 2 a 3: minimálne 70%.

* Vypočítané podľa dosiahnutého hodnotenia z priebežných písomiek / aktivít atď.

Skúška – max. 60 bodov:

 • maximálne 60 bodov za ústnu odpoveď, minimálne 31 pre úspešné absolvovanie ústnej odpovede.

Poznámka:

 • Študenti tohto predmetu majú možnosť získať medzinárodne uznávané certifikáty. Požiadavkou na získanie týchto certifikátov je vykonanie všetkých on-line testov (priebežných aj finálnych) na minimálne 80% a vykonanie praktických skúšok na minimálne 70%.
 • Priebežné testy je možné vykonať 3× (riadny a dva náhradné pokusy) a finálne testy 2× (riadny a náhradný pokus)
 • Pre získanie certifikátov sa od študentov vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Týždeň Prednáška Cvičenie CCNA
1 Opakovanie teoretických znalostí CCNA 1,2 Opakovanie konfigurácie PS 2
2 Počítačové siete v kontexte AWS Práca s AWS konzolou
3 Protokol STP / EtherChannel STP, EtherChannel (PAgP, LACP)
4 Koncepty LAN bezpečnosti DHCP snooping, DAI, portfast, BPDU Guard, Ettercap, Yersinia, Hydra
5 Koncept bezdrôtovej komunikácie WLAN Zrušené – podľa návodu vyskúšať WLC konfiguráciu
6 Zrušená Skriptovanie v kontexte PC sieti – Python + Scapy 3
7 Koncept protokolu OSPF v rámci jednej oblasti Konfigurácia protokolu OSPFv2 v rámci jednej oblasti
8 Problematika IPv4 prístupových zoznamov Štandardné a rozšírené IPv4 prístupové zoznamy
9 Preklad sieťových adries NAT/PAT / WAN a virtuálne privátne siete + IPSec Preklad sieťových adries – statické a dynamické NAT, PAT
10 Kvalita služieb (QoS) Docker networking, RESTCONF, YANG
11 Riadenie, návrh a riešenie problémov v sieťach Manažment počítačových sietí – CDP, LLDP, NTP, SNMP, SYSLOG
12 Virtualizácia / Automatizácia Praktický final CCNA 2,3
13 Predtermín skúšky Náhradný termín: Praktický final CCNA 2,3

V. PODVÁDZANIE

Na predmete platí striktný zákaz podvádzať počas praktickej alebo teoretickej záverečnej skúšky. Pokiaľ bude študent prichytený pri podvádzaní, tak dôjde k jeho okamžitému vylúčeniu z daného cvičenia a z testu dostáva nula bodov. Ak by sa situácia zopakovala na náhradnom termíne bude študent automatický vyradený z predmetu. Podvod je slobodným rozhodnutím študenta za ktoré má právo byť potrestaný.

VI. ROZVRH NA ZIMNÝ SEMESTER

Deň Čas Skupina Vyučujúci
Utorok 09:10 – 10:40 Prednáška – Zahraniční študenti Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Utorok 10:50 – 12:20 Cvičenie – Zahraniční študenti Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Utorok 13:30 – 15:00 Prednáška doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Štvrtok 07:30 – 09:00 Cvičenie Ing. Erika Abigail Katonová
Štvrtok 09:10 – 10:40 Cvičenie Ing. Erika Abigail Katonová
Štvrtok 10:50 – 12:20 Cvičenie Ing. Erika Abigail Katonová

Staň sa členom CNL

Chceš spraviť pre seba niečo viac? Využi možnosť sa stať členom CNL a buď jedným z nás.