Bezpečnostný manažment

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2023/2024

Predmet zabezpečuje:doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Rozsah:2/2
Semester:Zimný – študijný program Kyberbezpečnosť
Forma hodnotenia:Skúška
Prednášajúci:doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Cvičiaci:doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
 Ing. Ondrej Kainz, PhD.

 

I. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

Všetky študijné materiály potrebné k zvládnutiu náplne predmetu formou riadeného samoštúdia (s využitím technológie e-learningu) sú poskytované študentom prostredníctvom LMS (Learning Management System) systému v rámci akademického programu Cisco – portál: www.netacad.com. Prostredníctvom tohto LMS je zabezpečované aj priebežné overovanie vedomostí študentov. Náplň cvičení vychádza z osnovy predmetu.

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny v laboratóriu L534A, 5. poschodie, hlavná budova TU Košice. Zmeny v rozvrhu cvičení resp. zaradení do skupín budú vykonané len na základe dohovoru medzi cvičiacim a študentom v odôvodnených prípadoch (kolidovanie cvičenia s iným a pod.). Presuny medzi študijnými skupinami počas výučby nebudú možné, účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzu CyberOps. Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia. Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu netacad.com, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby. Študenti majú prostredníctvom portálu sprístupnené učebné texty kurzov. Súčasťou učebného textu sú aj návody na cvičenia.

Študenti sú povinní vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia. O dodatočné aktivovanie testov (mimo časového harmonogramu štúdia) je možné požiadať iba osobne na cvičení a len v odôvodniteľných prípadoch.

II. HODNOTENIE PREDMETU

Podmienky udelenia zápočtu

 • Max. 3 absencie z cvičenia.
 • Min. 21 bodov zo zápočtu, min. 31 bodov zo skúšky.
 • Znalosť základov technickej angličtiny.
 • Vykonávanie priebežných testov z modulov na portáli NetAcad.
 • Podvádzanie: Vylúčenie z cvičenia (Opakované podvádzanie: Vylúčenie z predmetu).

Zápočet – max. 40 bodov:

Študent má možnosť získať:

 • 5 bodov priebežné vypracovanie zadaní dostupných na – https://bm.cnl.sk/,
 • 15 bodov za záverečný test k zadaniam dostupných na vyššie uvedenej adrese,
 • 20 bodov test z kurzu CyberOps Associate (výška je daná percentom prepočtu výsledku záverečného testu kurzu CyberOps Associate ).

Cvičenia z predmetu sú konzultačné.

Záverečné testy budú realizované v 11. týždni prezenčne na cvičení, náhradné testy budu realizované v 12. týždni.

Harmonogram klikania priebezných testov
Týždeň semestraTest z kapitoly č.
1. 1-2,3-4
2. 5-10
3. 5-10
4.
5. 11-12
6.13-17
7.18-20
8.
9.21-23
10.24-25,26-28

Medzinárodný CyberOps NetAcad certifikát:

 • Všetky priebežné testy v NetAcade nad 80%.
 • Znalosti zo CyberOps: minimálne na 80%.

Skúška – max. 60 bodov:

 • maximálne 60 bodov za ústnu odpoveď, minimálne 31 pre úspešné absolvovanie ústnej odpovede.

Poznámka:

 • Študenti tohto predmetu majú možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát. Požiadavkou na získanie tohto certifikátu je vykonanie všetkých on-line testov (priebežných aj finálnych) na minimálne 80%.
 • Priebežné testy je možné vykonať 3× (riadny a dva náhradné pokusy) a finálne testy 2× (riadny a náhradný pokus)
 • Pre získanie certifikátov sa od študentov vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA

TýždeňPrednáškaCvičenie
1Úvod do predmetu, základné pojmy, kyberbezpečnostné hrozby
2OSINT (Ladislav Bačo, ESET)
3Tvorba nástroja na penetračné testovanie (Katonová/Petija)
4Ako sa stať kyberodborníkom (Ferenc Máté Tancsák)
5Prednáška zrušená
6Štátny sviatok
7Riziká KB (Miroslav Michalko)
8Audit KB (Marek Uličný)
9Kybernetická bezpečnosť v priemysle (Alexander Varga, Peter Matej)
10Programovanie a penetračné testovanie (Ferenc Máté Tancsák)
11Regulácia a legislatíva v kybernetickej bezpečnosti (Ivan Makatura)
12Test z predmetu počas prednášky – z cvičení a kurzu CyberOps
13Certifikácia a overovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti (Ivan Makatura)

V. PODVÁDZANIE

Na predmete platí striktný zákaz podvádzať počas praktickej alebo teoretickej záverečnej skúšky. Pokiaľ bude študent prichytený pri podvádzaní, tak dôjde k jeho okamžitému vylúčeniu z daného cvičenia a z testu dostáva nula bodov. Ak by sa situácia zopakovala na náhradnom termíne bude študent automatický vyradený z predmetu. Podvod je slobodným rozhodnutím študenta za ktoré má právo byť potrestaný.

VI. ROZVRH NA ZIMNÝ SEMESTER

DeňČasSkupinaVyučujúci
Utorok07:30 – 09:00Cvičenie
Streda13:30 – 15:00Cvičenie
Štvrtok12:30 – 14:00Cvičenie
Streda15:10 – 16:40Prednáška

Podklady

BM_Prednaska1_Michalko
BM_Prednaska6_Makatura
BM_Prednaska9_Michalko
Otázky na skúšku
BM_Prednaska10_Martinček
BM_Prednaska_11_Makatura

Zdroje

William Stallings, Computer Security Principles and Practices
COMPUTER SECURITY RESOURCE CENTER
Bezpečnosť informačných systémov (DP), Miroslav Gápa

Staň sa členom CNL

Chceš spraviť pre seba niečo viac? Využi možnosť sa stať členom CNL a buď jedným z nás.