V očakávaní nerušenej prezenčnej výučby začíname semester 2022/2023 :-). Turbulentnosť doby poznačenej nielen dvoma rokmi covidu ale i spoločenských a generačných zmien sa podpisuje na tom, že je čoraz náročnejšie sústrediť sa na výučbu, získavanie poznatkov, či zdokonaľovanie vlastných zručnosti. Poprajme si teda, aby tento rok mohol byť pokojným pre nás pedagógov, i vás študentov.

Tento zimný semester začíname s novým predmetom Bezpečnostný manažment. Laboratórium počítačových sietí pripravuje pre tento predmet novú obsahovú náplň – založenú na obsahu NetAcad Cyber Ops. Komplexný IT špecialista dnes už nemôže fungovať bez znalostných bezpečnostných ohrození a mitigácie rizík. Zároveň je dobré vnímať veci v legislatívnom a praktickom rozmere. Poznažíme sa vám milí študent tieto poznatky poskytnúť.

Pokračujeme taktiež s výučbou predmetu Riešenie problémov rozsiahlých infraštruktúr – opäť v spolupráci s odborníkmi z praxe. Úvod do predmetu predstaví Ing. Rastislav Petija, PhD. a bude sa venovať programabilite v sieťach. Ďalších prakticky orientovaných tém sa ujmú špecialisti z pobočky AT&T v Košiciach. Špecifikom tohto predmetu je vysoká zapojenosť študentov z programu Počítačové siete katedry KEMT. Veríme, že sa im bude náš predmet páčiť.

A tradične pokračujeme vo výučbe predmetu Aplikácie počítačových sietí, ktorý umožní študentom získať vedomosti pre získanie priemyselnej certifikácie CCNA. Navyše aktívne meníme a doplňame vzdelávacie podklady a to vďaka realizácií dvoch projektov:

  • Metodická a obsahová inovácia výučby vybraných predmetov z oblasti informačných a komunikačných technológií s orientáciou pre potreby praxe na báze využívania moderných videokonferenčných a kolaboračných nástrojov, Projekt KEGA, č. 026TUKE-4/2021,
  • Inovácia vzdelávania predmetov zameraných na kybernetickú bezpečnosť v kontexte požiadaviek praxe, Projekt KEGA č. 060TUKE-4/2022.

Veríme, že tento akademický rok spoločne zvládneme.