Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2016/2017

Garant predmetu: František Jakab
Rozsah: 2/2
Semester: Letný
Forma hodnotenia: Skúška
Prednášajúci: Peter Feciľak
Cvičiaci: Peter Feciľak

I. Aktuálne informácie

Obsahová náplň predmetu je pokrytá NetAcad kurzom CCNP SWITCH v6, ku ktorému neexistuje on-line verzia kurikula. Odporúčanou študijnou literatúrou je kniha z vydavateľstva Cisco Press:

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide: Foundation learning for SWITCH 642–813

ebook ISBN: 0132172232 / 9780132172233

Print book ISBN: 1587058847 / 9781587058844

autori: Richard Froom, Balaji Sivasubramanian, Erum Frahim

II. Informácie o cvičeniach

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny v laboratóriu L512A, 5. poschodie, hlavná budova TU Košice. Zmeny v rozvrhu cvičení resp. zaradení do skupín budú vykonané len na základe dohovoru medzi cvičiacim a študentom v odôvodnených prípadoch (kolidovanie cvičenia s iným a pod.). Presuny medzi študijnými skupinami počas výučby nebudú možné, účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzu CCNP SWITCH Sieťového akademického programu Cisco (Netacad). Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia. Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu http://www.netacad.com, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby.

Študenti sú povinní vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia. O dodatočné aktivovanie testov (mimo časového harmonogramu štúdia) je možné požiadať iba osobne na cvičení a len v odôvodniteľných prípadoch.

III. Hodnotenie predmetu

Podmienky udelenia zápočtu:

  • účasť na cvičeniach (100%)
  • vykonanie praktickej záverečnej skúšky CCNP SWITCH
  • získanie minimálne 21 bodov (viď nižšie)

Zápočet – max. 40 bodov:

  • max. 9 bodov za účasť na prednáškach
  • bodové hodnotenie zápočtu = 20+P+(2-P/10)(SBA-70)/3, kde P je počet bodov za účasť na prednáškach a SBA je bodové hodnotenie praktickej záverečnej skúšky

Skúška – max. 60 bodov:

  • max. 10 bodov za on-line test (Final exam)
  • max. 50 bodov za ústnu odpoveď

Poznámka:

  • Od študentov sa vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.
  • Študenti tohto predmetu majú možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát. Požiadavkou na získanie tohto certifikátu je vykonanie všetkých on-line testov (priebežných aj finálneho) na minimálne 80% a vykonanie praktickej skúšky na minimálne 70%.

IV. Časový harmonogram štúdia

Týždeň Cvičenie Test
1 zaradenie do tried, príprava laboratórnych zariadení (Lab 1–1, Lab 1–2)
2 VLANs, Trunking, VTP (Lab 2–1) Test 1
3 EtherChannel (Lab 2–2)
4 STP (Lab 3–1, Lab3–2, Lab 3–3) Test 2
5 MSTP (Lab 3–4)
6 Inter-VLAN Routing (Lab 4–1, Lab 4–2, Lab 4–3) Test 3
7 štátny sviatok
8 HSRP, IP SLA (Lab 5–1, Lab 5–2) Test 4
9 Security (Lab 6–1, Lab 6–2, Lab 6–3) Test 5
10 VoIP, WLAN Controller (Lab 7–1, Lab 7–2, Lab 7–3) Test 6
11 Praktická záverečná skúška Test 7
12 Praktická záverečná skúška
13 Finálny on-line test, predtermín skúšky

V. Rozvrh cvičení

Deň Čas Skupina Vyučujúci
Pondelok 10:50 – 12:20 1 Peter Feciľak
Utorok 10:50 – 12:20 2 Peter Feciľak
Štvrtok 10:50 – 12:20 prednáška – A529 Peter Feciľak

Súbory: EN_SWITCH_SLM_v6_0