Úvod Pedagogika PS: Počítačové siete

PS: Počítačové siete

47735
0

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2022/2023

Garant predmetu: doc. Ing. František Jakab PhD.
Rozsah: 2/2
Semester: Letný – študijný program Informatika a Kyberbezpečnosť
Forma hodnotenia: Skúška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Cvičiaci: doc. Ing. František Jakab, PhD.
Ing. Ondrej Kainz, PhD.
doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Bc. Miroslav Murin


PRIDAJ SA DO CNL TEAMU!


I. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

Všetky študijné materiály potrebné k zvládnutiu náplne predmetu formou riadeného samoštúdia (s využitím technológie e-learningu) sú poskytované študentom prostredníctvom LMS (Learning Management System) systému v rámci Sieťového akademického programu Cisco – portál: NetAcad. Prostredníctvom tohto LMS je zabezpečované aj priebežné overovanie vedomostí študentov. Náplň cvičení vychádza z osnovy predmetu.

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny v laboratóriu L519B (Meridian), 5. poschodie, hlavná budova TU Košice. Zmeny v zaradení študentov do skupín nie je základe pokynu dekana možné vykonať. Účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzov CCNAv7 „Introduction to Networks“ (ďalej CCNA1) a CCNAv7 „Switching, Routing, and Wireless Essentials“ (ďalej CCNA2) Sieťového akademického programu Cisco (NetAcad).  Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia.

Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu netacad.com, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby. Študenti majú prostredníctvom portálu sprístupnené učebné texty kurzov. Súčasťou učebného textu sú aj návody na cvičenia. Študenti sú povinní vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia. O dodatočné aktivovanie testov (mimo časového harmonogramu štúdia) je možné požiadať iba osobne na cvičení a len v odôvodniteľných prípadoch. Pri dodatočnej aktivácii bude študent sankcionovaný stratou 0.5 bodu zo zápočtu za nesplnenie si povinností vykonať povinnosť v určenom čase.

Obsah cvičení:

II. HODNOTENIE PREDMETU

Zápočet – max. 40 bodov:

Položky z ktorých sa skladá zápočet:

Podsieťovanie:

 • 10* bodov.
 • Riadny termín: 5. týždeň semestra.
 • Náhradný termín: 12. týždeň semestra.
 • Opravný termín: Bez možnosti opravného termínu.
 • Spôsob realizácie: Prezenčne na cvičení.

Teoretický test z CCNA 1:

 • Povinný.
 • Podmienky pre certifikát viď. nižšie.
 • Riadny a náhradný/opravný termín: 7. týzdeň semestra.
 • Spôsob realizácie: Online.
 • Penalizácia za nerealizovanie teoretického testu: -5 bodov.

Písomka:

 • 5* bodov.
 • Riadny termín: 8. týždeň semestra.
 • Náhradný termín: 12. týždeň semestra.
 • Opravný termín: Bez možnosti opravného termínu.
 • Spôsob realizácie: Prezenčne na cvičení.

Testovanie praktických znalostí z CCNA 1 a časti CCNA 2:

 • 25* bodov.
 • Podmienky pre certifikát viď. nižšie.
 • Riadny termín: 11. týždeň semestra.
 • Náhradný/opravný termín: 12. týždeň semestra.
 • Spôsob realizácie riadného termínu: Online s potrebou zapnutej kamery počas realizácie a možného vyzvania na zdieľanie obrazovky.
 • Spôsob realizácie náhradného/opravného termínu: Prezenčne na cvičení.
 • Pozn.: Angl. practice skills final.

Realizácia priebežných testov zo systému NetAcad:

 • Povinné.
 • Riadny termín: Podľa harmonogramu nižšie.
 • Náhradný/opravný termín: 12. týždeň semestra.
 • Spôsob realizácie: Online.
 • Penalizácia za oneskorenú realizáciu mimo harmonogramu: -0.5 bodu/týždeň.
 • Kontrola realizácia priebežných testov: od 2. týždňa semestra.
 • Pozn.: Angl. module exams.

* Získaný počet percent je násobený bodmi.

Podmienky udelenia zápočtu:

 • Max. 3 absencie z cvičenia.
 • Min. 21 bodov zo zápočtu, min. 31 bodov zo skúšky.
 • Znalosť základov technickej angličtiny.
 • Vykonanie teoretického testu z CCNA 1.
 • Vykonávanie priebežných testov z modulov na portáli NetAcad.
 • Podvádzanie: Vylúčenie z cvičenia. (Opakované podvádzanie: Vylúčenie z predmetu).

Harmonogram klikania priebezných testov
Týždeň semestra NetAcad moduly (priebežné testy) CCNA
1. 1-3, 11-13 1
2. 4-7
3. 8-10
4. 14-15
5. 16-17
6. 1-4 2
7.
8.  7-9
9.
10. 14-16
11.

Medzinárodný CCNA 1 NetAcad certifikát:

 • Všetky priebežné testy v systéme NetAcad nad 80%.
 • Podsieťovanie nad 70%.
 • Teoretický test z CCNA 1 nad 80%.
 • Testovanie praktických znalostí z CCNA 1 a časť CCNA 2 nad 70%.

Skúška – max. 60 bodov:

 • maximálne 60 bodov za ústnu odpoveď, minimálne 31 pre úspešné absolvovanie ústnej odpovede.

Poznámka:

 • Študenti tohto predmetu majú možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát. Požiadavkou na získanie tohto certifikátu je vykonanie všetkých on-line testov (priebežných aj finálnych) na minimálne 80% a vykonanie praktických skúšok na minimálne 70%.
 • Priebežné testy je možné vykonať 3x (riadny a dva náhradné pokusy) a finálne testy 2x (riadny a náhradný pokus).
 • Pre získanie certifikátov sa od študentov vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.

III. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Týždeň Prednáška Cvičenie CCNA
1 Úvod do problematiky počítačových sietí. Modely sieťovej komunikácie. IOS, sieťové protokoly. Úvodné informácie, zaradenie do tried v Cisco NetSpace. Použité nástroje, spôsob prepájania sieťových zariadení, režimy Cisco IOS. 1
2 IP adresácia (IPv4 & IPv6). Podsieťovanie. Práca s Cisco IOS a základná konfigurácia sieťového zariadenia (základná bezpečnostná konfigurácia, konfigurácia rozhraní). Základná bezpečnostná konfigurácia sieťového zariadenia (nezabezpečeného „Telnet“ a zabezpečého „SSH“ vzdialeného pripojenia).
3 Fyzická a linková vrstva. Technológia Ethernet. Základy prepínania a smerovania. Binárny systém a základné podsieťovanie s pevnou maskou.
4 Transportná vrstva. Protokoly TCP a UDP. Aplikačná vrstva. Podsieťovanie s variabilnou dĺžkou masky (VLSM). Manažmentová VLAN na prepínači, základná konfigurácia IPv6, CDP.
5 Sieťové programovanie. Úvod do prepínaných sietí, konfigurácia vlastností rozhrania (duplex, mdix, rýchlosť). Segmentácia siete cez VLAN. Filtrovanie výpisov.
6 Koncept prepínaných sietí. LAN dizajn. Konfigurácia prepínača (SVI, port-security). Komunikácia medzi VLAN (inter-VLAN smerovanie). Smerovanie s L3 prepínačom. 2
7 VLAN. Inter-VLAN smerovanie. Dynamické pridelenie IPv4 a IPv6 adries (DHCP). HSRP protokol.
8 DHCP (DHCPv6), SLAAC. HSRP. Smerovacia tabuľka, statické smerovanie (statická cesta, predvolená cesta). Loopback rozhranie.
Zrušené cvičenie (štátny sviatok – platí pre cvičenia vo štvrtok).
9 Zrušená prednáška (štátny sviatok). Základná konfigurácia Wireless smerovača.
Zrušené cvičenie (štátny sviatok – platí pre cvičenia v pondelok a utorok).
10 Úvod do smerovania. Statické a dynamické smerovanie.
Koncepty WLAN.
Náhrada za zrušené cvičenie.
11 Testovanie praktických znalostí z CCNA 1, 2.
12 Bonus: hlbší pohľad na vybrané témy z CCNA1 a CCNA2. Opakovanie CCNA1&CCNA2. Náhradné termíny.
13 Predtermín skúšky.

IV. PODVÁDZANIE

Na predmete platí striktný zákaz podvádzať počas praktickej alebo teoretickej záverečnej skúšky. Pokiaľ bude študent prichytený pri podvádzaní, tak dôjde k jeho okamžitému vylúčeniu z daného cvičenia a z testu dostáva nula bodov. Ak by sa situácia zopakovala na náhradnom termíne bude študent automatický vyradený z predmetu. Podvod je slobodným rozhodnutím študenta za ktoré má právo byť potrestaný.

VI. ROZVRH NA LETNÝ SEMESTER

Deň Čas Skupina Vyučujúci
Pondelok 07:30-09:00 CV 01 (Informatika) Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Pondelok 09:10-10:40 Prednáška Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Pondelok 09:10-10:40 Prednáška (Kyberbezpečnosť) Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Pondelok 13:30-15:00 CV 02 (Informatika) Ing. Miroslav Michalko, PhD.
(zastupuje Bc. Miroslav Murin)
Pondelok 15:10-16:40 CV 03 (Informatika) Ing. Miroslav Michalko, PhD.
(zastupuje Bc. Miroslav Murin)
Utorok 07:30-09:00 CV 04 (Informatika) Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Utorok 09:10-10:40 CV 05 (Informatika) Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Utorok 10:50-12:20 CV A1 (Kyberbezpečnosť) Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Utorok 10:50-12:20 Prednáška v EN (zahraniční študenti) Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Utorok 12:20-13:50 Cvičenie v EN (zahraniční študenti) Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Utorok 13:30-15:00 CV A2 (Kyberbezpečnosť) Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Streda 07:30-09:00 CV 06 (Informatika) doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Streda 09:10-10:40 CV 07 (Informatika) doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Streda 09:10-10:40 CV A3 (Kyberbezpečnosť) doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Streda 10:50-12:20 CV 08 (Informatika) doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Streda 13:30-15:00 CV 09 (Informatika) doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Štvrtok 07:30-09:00 CV 10 (Informatika) Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Štvrtok 09:10-10:40 CV 11 (Informatika) Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Štvrtok 10:50-12:20 CV 12 (Informatika) Ing. Ondrej Kainz, PhD.
(zastupuje Bc. Miroslav Murin)
Predchádzajúci článok12. ročník NAG 2017 opäť s CNL
Ďalší článokAPS: Aplikácie počítačových sietí