Počítačové siete, Bezpečnosť počítačových sietí

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2023/2024

Garant predmetu: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Rozsah: 2/2
Semester: Letný – študijný program Informatika a Kyberbezpečnosť
Forma hodnotenia: Skúška
Prednášajúci: doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Cvičiaci: Ing. Ondrej Kainz, PhD.
doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Ing. Miroslav Murin
Ing. Erika Abigail Katonová

"

I. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

Všetky študijné materiály potrebné k zvládnutiu náplne predmetu formou riadeného samoštúdia (s využitím technológie e-learningu) sú poskytované študentom prostredníctvom LMS (Learning Management System) systému v rámci Sieťového akademického programu Cisco – portál: NetAcad. Prostredníctvom tohto LMS je zabezpečované aj priebežné overovanie vedomostí študentov. Náplň cvičení vychádza z osnovy predmetu.

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny v laboratóriu L519B (Meridian), 5. poschodie, hlavná budova TU Košice. Zmeny v zaradení študentov do skupín nie je základe pokynu dekana možné vykonať. Účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzov CCNAv7 „Introduction to Networks“ (ďalej CCNA1) a CCNAv7 „Switching, Routing, and Wireless Essentials“ (ďalej CCNA2) Sieťového akademického programu Cisco (NetAcad).  Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia.

Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu netacad.com, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby. Študenti majú prostredníctvom portálu sprístupnené učebné texty kurzov. Súčasťou učebného textu sú aj návody na cvičenia. Študenti sú majú možnosť vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia.

II. INFORMÁCIE O PREDNÁŠKACH

Prednášky prebiehaju prezenčne v slovenskom jazyku. Prezentácie sú dostupné na odkaze: cnl.sk/ps-bps-prednasky

Prístupové heslo si vyžiadajte od svojho cvičiaceho na cvičení.

III. HODNOTENIE PREDMETU

Zápočet – max. 40 bodov:

Položky z ktorých sa skladá zápočet:

Podsieťovanie
 • 10 bodov.
 • Riadny termín: 5. týždeň semestra.
 • Náhradný/opravný termín: 12. týždeň semestra.
 • Spôsob realizácie: Prezenčne na cvičení.
Teoretický test z CCNA 1
 • Povinný.
 • Podmienky pre certifikát viď. nižšie.
 • Riadny a náhradný/opravný termín: 7. týzdeň semestra.
 • Spôsob realizácie: Online.
 • Penalizácia za nerealizovanie teoretického testu: -5 bodov.
Písomka
 • 5 bodov.
 • Riadny termín: 8. týždeň semestra.
 • Náhradný/opravný termín: 12. týždeň semestra.
 • Spôsob realizácie: Prezenčne na cvičení.
Testovanie praktických znalostí z CCNA 1 a časti CCNA 2
 • 25 bodov.
 • Podmienky pre certifikát viď. nižšie.
 • Riadny termín: 12. týždeň semestra.
 • Náhradný/opravný termín: 13. týždeň semestra.
 • Spôsob realizácie riadného termínu: Prezenčne na cvičení
 • Spôsob realizácie náhradného/opravného termínu: Prezenčne na cvičení.
 • Pozn.: Angl. practice skills final.
Realizácia priebežných testov zo systému NetAcad
 • Dobrovoľné.
 • Pri realizácii všetkých testov nad 70%: +2 body (naviac k 40 bodom).
 • Odporúčaný harmonogram klikania testov je uvedený v III. časti.
 • Spôsob realizácie: Online.
 • Pozn.: Angl. module exams.

Podmienky udelenia zápočtu:

 • Max. 3 absencie z cvičenia.
 • Min. 21 bodov zo zápočtu, min. 31 bodov zo skúšky.
 • Znalosť základov technickej angličtiny.
 • Vykonanie teoretického testu z CCNA 1.
 • Podvádzanie: Vylúčenie z cvičenia. (Opakované podvádzanie: Vylúčenie z predmetu).

 

Medzinárodný CCNA 1 NetAcad certifikát:

 • Podsieťovanie nad 70%.
 • Teoretický test z CCNA 1 nad 80%.
 • Testovanie praktických znalostí z CCNA 1 a časť CCNA 2 nad 70%.

 

Skúška – max. 60 bodov:

 

Poznámka:

 • Študenti tohto predmetu majú možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát. Požiadavkou na získanie tohto certifikátu je vykonanie všetkých on-line testov (priebežných aj finálnych) na minimálne 80% a vykonanie praktických skúšok na minimálne 70%.
 • Priebežné testy je možné vykonať 3x (riadny a dva náhradné pokusy) a finálne testy 2x (riadny a náhradný pokus).
 • Pre získanie certifikátov sa od študentov vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA

CCNA 1

CCNA 2

V. PODVÁDZANIE

Na predmete platí striktný zákaz podvádzať počas praktickej alebo teoretickej záverečnej skúšky. Pokiaľ bude študent prichytený pri podvádzaní, tak dôjde k jeho okamžitému vylúčeniu z daného cvičenia a z testu dostáva nula bodov. Ak by sa situácia zopakovala na náhradnom termíne bude študent automatický vyradený z predmetu. Podvod je slobodným rozhodnutím študenta za ktoré má právo byť potrestaný.

 

VI. ROZVRH NA LETNÝ SEMESTER

 

Prednášky

Pondelok

09:10-10:40
Informatika (INF) a Kyberbezpečnosť (KB)
doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.

Utorok

09:10-10:40
Zahraniční študenti (ZŠ)
Ing. Erika Abigail Katonová

Cvičenia

Pondelok

 • 07:30-09:00: 01 (INF)
  doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. (zastupuje Tomáš Andrejdes a Samuel Šulek)
 • 10:50-12:20: 02 (INF)
  doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. (zastupuje Ing. Miroslav Murin)
 • 13:30-15:00: 03 (INF)
  doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. (zastupuje Michal Gabonai)
 • 15:10-16:40: 04 (INF)
  doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. (zastupuje Michaela Vaľovská a Dominik Gurnik)

Utorok

 • 09:10-10:50: (ZŠ)
  Ing. Erika Abigail Katonová
 • 07:30-09:00: 05 (INF)
  Ing. Ondrej Kainz, PhD.
 • 09:10-10:40: 06 (INF)
  Ing. Ondrej Kainz, PhD.
 • 10:50-12:20: A1 (KB)
  Ing. Erika Abigail Katonová
 • 13:30-15:00: A2 (KB)
  Ing. Erika Abigail Katonová

Streda

 • 09:10-10:40: A3 (KB)
  doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
 • 09:10-10:40: 07 (INF)
  doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
 • 10:50-12:20: 08 (INF)
  doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
 • 13:30-15:00: 09 (INF)
  doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
 • 15:10-16:40: 10 (INF)
  doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.

Štvrtok

 • 07:30-09:00: 11 (INF)
  Ing. Ondrej Kainz, PhD.
 • 09:10-10:40: 12 (INF)
  Ing. Ondrej Kainz, PhD.
 • 10:50-12:20: 13 (INF)
  Ing. Miroslav Murin

Staň sa členom CNL

Chceš spraviť pre seba niečo viac? Využi možnosť sa stať členom CNL a buď jedným z nás.